• පිළිබඳව

දෙයක් අප ගැන

අපි ගැන

Huixian Tiankai කඩදාසි නියෝජිත කම්පැණි ලිමිටඩ් කිරීම නීතිමය වේ. විද ා හා තාක්ෂණ Tianjin විශ්ව විද්යාලයේ රසායනික ඉංජිනේරු පර්යේෂණ ආයතනය හා විද ා හා තාක්ෂණ ක්වින්ඩාෙව් විශ්ව විද්යාලය විසින් තාක්ෂණික සහාය සමඟ ස්වාධීන සහ අධි-තාක්ෂණික ව්යාපාර. අපේ සමාගම 1997 දී ස්ථාපිත කරන ලද එහි පූර්වගාමී හෙනාන් ප්රදේශයේ HengLi කාර්මික සමූහ සම .. සමාගම යටතේ ක්රියාත්මක ....


නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!